Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (newsletter)

Súhlasom s týmito podmienkami nám dávate možnosť zasielať vám e-mailový newsletter. Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie akcie, ponuky, novinky. Zvyčajne ho budeme posielať, keď dôjde k zmenám v našej ponuke, takže sa nemusíte obávať, že vás budeme denne obťažovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a potvrdenie veku

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou ZANZI s.r.o., so sídlom Haniska 429, 044 57 Haniska, IČO 36 217 441, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13611/V (ďalej len „spoločnosť ZANZI“) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť ZANZI na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ZANZI s.r.o., so sídlom Haniska 429, 044 57 Haniska.
Spoločnosť ZANZI je možné kontaktovať:

písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením „UDAJE” pod názvom spoločnosti

alebo

elektronicky zaslaním e-mailu na adresu zanzi@zanzi.sk

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (I) požadovať prístup k osobným údajom, (II) na opravu osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (V) právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ZANZI tak ako je uvedené vyššie.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje a následky neposkytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nebudeme Vám môcť zasielať naše newslettery.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právo podať sťažnosť na dozorný úrad

Môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností spoločnosti vyplývajúcich z GDPR.

Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk